Uw account
Gebruiker:
Wachtwoord:
Nieuwe klant
Onthoud mij
Wachtwoord vergeten?


Home Over ons Contact Vragen?
Assortiment
Groothandel voor dealers en particulieren

Cheneco Bouw
Gevel Bekleding BV
Kouwehoek 16
2741 PX Waddinxveen
Telefoon 0182 769 234 
info@swds.nl
openingstijden:
ma t/m do: 9:00 t/m 17:00
Vrijdag: 9:00 t/m 12:00

 

 

Algemene voorwaarden

Offertes-verkoopvoorwaarden-aanbiedingen

Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor opdrachtnemer geldt dat de overeenkomst van koop en verkoop bindend is na afgifte van een definitieve schriftelijke orderbevestiging. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden bij alle verkopen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als de verkoper hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Koper wordt geacht met deze algemene verkoopvoorwaarden in te stemmen, indien hij niet binnen 8 dagen na dagtekening van de definitieve orderbevestiging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Overeenkomsten

Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer.

Leveringstermijn

Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Koper is verplicht leveringen te accepteren, die maximaal 30 dagen na de in de definitieve orderbevestiging genoemde uiterste leveringsdatum worden afgeleverd. Koper heeft het recht de overeenkomst welke 30 dagen na de in de definitieve orderbevestiging genoemde uiterste leveringsdatum nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hiervan schriftelijk in gebreke is gesteld. Indien uit de overeenkomst voortvloeit dat aan opeenvolgende partijen moet worden geleverd, wordt elke levering als een aparte order beschouwd. Geschillen en onenigheden inzake een levering kunnen de overige bepalingen van het contract niet beïnvloeden.

Overmacht

Indien na de tot standkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer tot het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren zoals: oorlog, overstroming, brand stakingen, storingen, terroristische aanslagen, uitsluiting, gesloten scheepsvaart, maatregelen van overheidswege en/of andere onvoorziende omstandigheden, ook in het land van herkomst of bij de betreffende fabriek daaronder begrepen het niet of niet tijdig leveren van de verkoper van de door koper gekochte goederen, en/of grondstoffen daarvoor, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Ook heeft opdrachtnemer het recht zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een van beide partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Prijswijzigingen

Indien na het tot stand komen van de koop ook door overheidsmaatregelen, ook in het land van herkomst (bestaande) belastingen en/of heffingen op de goederen worden gelegd of verhoogd, zullen deze belastingen en/of heffingen de overeengekomen prijs verhogen en in geval de bestaande belastingen en/of heffingen worden verlaagd zonder dat deze verlaging in de prijs is gecalculeerd, zal de overeengekomen prijs prijsvermindering ondergaan.

Betaling

Alle betalingen aan Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Indien uit de overeenkomst levering in gedeelten voortvloeit, zal voor iedere deellevering een factuur worden uitgemaakt.

Opdrachtgever blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit een tot stand gekomen overeenkomst niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

Bij nalatigheid van de koper tot volledige en tijdige betaling is verkoper bevoegd na sommatie de aldus aan hem toebehorende goederen als zijn eigendom te vorderen. Het risico van de geleverde goederen blijft bij de koper berusten.

Indien na het oordeel van de verkoper niet voldoende zekerheid bestaat, dat de koper zijn toekomstige verplichtingen behoorlijk zal nakomen omdat bijvoorbeeld voorafgaande leveringen niet op de vervaldag werden betaald of surseance van betaling of faillissement van de koper dreigt, is de verkoper gerechtig:

  • De overeenkomst te annuleren zonder enige vorm van schadevergoeding.
  • De levering op te schorten en het zij vooruitbetaling der te leveren goederen, hetzij te zijnen genoeg zekerheidsstalling te verlangen van de betaling der te leveren goederen.
  • Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proceskosten en executiekosten, inclusief kosten advocaat en/of deskundigen en/of andere derden. Uit het feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
  • Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

Levering

Leveringen geschieden vanaf magazijn behoudens afwijkend beding. Emballage wordt niet berekend en niet teruggenomen. Verkoper is gerechtigd de goedkoopste wijze van verzending te gebruiken, tenzij van tevoren anders is overeengekomen. Verkoper is niet aansprakelijk voor onophoud of vertraging gedurende het transport. De levering wordt, wat betreft de leveringstermijn, geacht te zijn geschied op het tijdstip, dat de vervoerder de goederen in ontvangst neemt. Gedurende het transport zijn de goederen tegen schade verzekerd door de verkoper, koper wordt geacht de goederen in uiterlijk goede conditie te hebben ontvangen, tenzij door hem op het ontvangstbewijs een aantekening is gemaakt, waaruit het tegendeel blijkt.

Klachten op dit punt, welke zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ter kennis van de verkoper dienen te worden gebracht, kunnen door verkoper slechts in behandeling worden genomen, indien vorenbedoelde aantekening op het ontvangstbewijs heeft plaatsgevonden en indien zulks niet is geschied, voor zover de verzekeringsmaatschappij waarbij de verkoper de goederen heeft verzekerd de klacht in behandeling wil nemen.

Reclames

a. Reclames moeten geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. De koper, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

b. De koper zal in geen geval enige aansprakelijkheid tegen de verkoper doen gelden van het gedeelte van het geleverde dat koper in gebruik heeft genomen, bewerkt heeft dan wel aan derden heeft doorgeleverd.

c. Indien beweerd is, dat het geleverde materiaal niet beantwoord aan de condities van de order, wordt -tenzij koper kan aantonen dat de daardoor ontstane vertraging, redelijkerwijze met zich meebrengt dat koper de goederen niet meer kan gebruiken, het niet gebruikte materiaal teruggenomen.

Dit geschiedt op voorwaarde, dat de niet gebruikte materialen ter beschikking van de verkoper wordt gesteld, op het vestigingsadres van de verkoper, in de originele verpakking en in goede staat, in welk geval het teruggenomen materiaal door verkoper, behoudens overmacht, door een ander soortgelijk materiaal zal worden vervangen zonder dat enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, door verkoper wordt gegeven.

Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook, geven de koper geen recht op uitstel van betaling.

Aansprakelijkheid

Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen voor zover ontstaan door grove schuld van Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. of door hen die door Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Verkoper aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit het gebruik van de door hem geleverde goederen, respectievelijk het niet voldoen van die goederen aan het door de koper beoogde. De aansprakelijkheid is voor de verkoper uit hoogte van enige over bekomst van de koop en verkoop is beperkt tot ten hoogste de factuur waarde van de (overeengekomen) leverantie en bij levering in gedeelten, tot ten hoogste de factuur waarde van het betreffende deel.

Geschillen

Op alle met Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Chenecobouw, Gevelbekleding B.V. is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsgerechtbank te Delft onder nummer 27267821

Copyright © ChenecoBouw Gevel Bekleding BV 2022, Alle rechten voorbehouden